Aginda

Wannear en wêr spylet J.A.N.?

Sa ’t jim lêze kinne op de band-side spilet J.A.N. yn ferskillende gearstallingen.
Hjir lêst do hoe, wannear en wêr ’t er komt te spyljen!

J.A.N. mei gitaar

Oankommende eveneminten

Steane dêr gjin datums yn de aginda?
Misskien is J.A.N. dan wol wat foar dy yn dyn húskeamer of dyn feest of festival.
Sykje mar kontakt mei him fia it kontaktformulier en freechje nei de mooglikheden!