Aginda

Wannear en wêr spylet J.A.N.?
Sa ’t jim lêze kinne op de band-side spilet J.A.N. yn ferskillende gearstallingen.
Hjir lêst do hoe, wannear en wêr ’t er komt te spyljen!

Oankommende eveneminten