Band

J.A.N. spylet it leafst mei syn hiele band, mar komt soms ek yn lytsere formaasjes yn kombinaasje mei oare artysten of sels hielendal allinich.

J.A.N. syn fêste band bestiet út:

Pieter Feenstra – Drums
Paul van Dijk – Toetsen / Eftergrûnsang
Marije Hoekstra – Bas
Yldau Hoekstra – Eftergrûnsang
Jan Hoekstra – Gitaar & sang

Mar sûnt koart ek te sjen yn it programma “Fryske ferskes” tegearre mei Grytz & Grize & Bokke Rijpma.