Band

J.A.N. spylet it leafst mei syn hiele band, mar komt soms ek yn lytsere formaasjes
of sels hielendal allinich.

J.A.N. bestiet út:

Pieter Feenstra – Drums
Paul van Dijk – Toetsen / Eftergrûnsang
Marije Hoekstra – Bas
Yldau Hoekstra – Eftergrûnsang
Jan Hoekstra – Gitaar & sang