Ik ha in holle mei ferhalen fan dizze ferhalen meitsje ik muzyk
Album "Holle mei ferhalen"Album "Holle mei ferhalen"

Wa bin ikWa bin ik

It nije album "Holle mei ferhalen" is der!

Klik op it ûndersteande plaatsje om it nije album te lústerjen!

Holle mei ferhalen

Holle mei ferhalen

Wa’t ik bin

J.A.N.

J.A.N. is it projekt fan sjonger-ferskeskriuwer Jan Hoekstra.

Jan is al fan jongs ôf oan dwaande mei it meitsjen fan muzyk. Dat siet der yn, dat bliuwt der ek sitten en dêr komt er altyd by werom.

Al gau kaam de oandriuw om ek eigen wurk te meitsjen. Earst yn it Ingelsk, letter yn it Hollânsk, mar úteinlik yn it Frysk. De taal dy ’t it tichste by him leit.

J.A.N. makket sfearfolle ferskes mei soms persoanlike teksen, hjir en dêr stof om oernei te tinken en ek noch wol ris in lytse knypeach.

Nijs