Heger online!

It ferske heger stiet op de streamingplatforms sûnt juster!
En dêr bin ik tige grutsk op.

Dus ik soe sizze massaal lústerje. En lit foaral witte wast dêr fan fynst!
Dit kin fia myn webside, mar ek fia Facebook, Instagram of in persoanlik berjocht!

2 thoughts on “Heger online!

Comments are closed.