In nije ferske ûnderweis

It wie in skofke stil rûnom J.A.N.
Mar dêr wie allegear drokt rûnom oare projekten en ik wie dwaande mei it opnimmen fan nije ferskes.
It folgjende ferske wat ik út gean bringen hyt “Holle mei ferhalen”.
Ik sil jimme hjir meikoarten mear oer fertelle.