J.A.N. op 98!

It is slache! Jimme ha dêr mei syn allen foar soarge dat J.A.N. mei Heger dit jier op plak 98 binnenkommen is yn de Fryske Top 100! En dêr bin ik bliid mei! Elkenien bedankt foar it stimmen! It hat sekers holpen.