J.A.N. op Aaipop 2021

Ôfrûnde wike skille troch de organisaasje fan Aaipop. Dêr wie in útfaller en de fraach oan mei op dat plakje de foljen. No de aginda wie ‘gelokkich’ noch leech 😉

Aaipop wurd dit jier live útstjoerd fia in live-stream.
Dizze kinne jimme hjirre fyne.