Bla bla bla is út!!!

Moast dêr altyd efkes op wachtsje, mar at it dan allegear released is en it is dan ek noch allegear goed gynt, dan bist hiel bliid. Minsken!!! Bla bla bla is út! Genietsje dêr fan!