Jimme kinne wêr stimme!!!

Sa at jimme misskien wol witte is de Fryske top 100 wêr fan start gynt. 
Foarich jier mar leafst op it 72 plak, mar dat kin heger… folle heger…
Dus we geane dit jier foar it 71ste plak. Stimme jimme allegear mei?

Dus stim op J.A.N. mei it ferske “Heger”

Fryske top 100 - logo