Klear foar Aaipop 2022

En nei lang wachtsje is it dan einlik sa fier. Hjoed spylje op Aaipop.
We ha dêr twa jier op wachtsje moatten… Foarich jier dêr in bytsje oan priuwe kinnen…
Mar hjoed dan einliks wêr op in podium mei echt publiek dêr by.

Sjoche wy jimme fanemidje?
Wy spylje om 15:00 yn de Teneftertinte!!!

Binne dêr noch kaarten?
Gjin idee… Hâld de facebookpagina en de webside fan Aaipop goed yn de gaten.

Aaipop 2022