Stim op “Holle mei ferhalen”

Jim kinne wer stimme op de Fryske top 100.

En ik soe it fantastysk fine as jim dit jier wer op my stimme.
Ik soe graach dit jier myn oandacht fêstigje wolle op “Holle mei ferhalen”. Wat ek de titel wurd fan myn album dat dêr oan komt!

Dus by dizze: set “Holle mei ferhalen” fan J.A.N. op nûmer ien yn jim top 5!

En at jimme noch wat ynspiraasje sykje foar de oare fjour plakjes yn jimme top 5, tink dan byfoarbyld oan Grytz En Grize, Bokke Rypma (Bokke & de Heidehippers), Sipke de Boer en Sytse Haima!

Fryske top 100 - logo