Tiidkapsule is online

En lang om let is it dan safier. Mart moast der efkes op wachtsje, mar dan hast ek wat.
It ferske Tiidkapsule stiet no online en is foar elkenien te beharkjen.
Dus doch dat dan ek en diel it mei al dyn freonen en famylje!