Tiid foar in duet

Neffens my wie it hast wol tiid foar in duet.
Mar de fraach is dan mei wie dan?
No dat hearre jimme gau.
Ik soe sizze hâld de webside en socials yn de gaten.

ús eachen