Dêr hinget romantyk yn de loft

Dêr komt in nije single oan! En dêr sit romantyk yn.
No ja… Dan fyn ik sels. Folgende moanne komt ie út en op in foar my speciale dei.
Jimme hjeare dêr letter mear oer!