Earste foarprieuwke fan Tiidkapsule

Ynmiddels wurd “Tiidkapsule” al draait op de ferskatte radiostations.
Wy moatte noch efkes wachtsje oant en mei freed foardat elkenien it ferske lústerje kin op Spotify ensa.
Mar oant dy tiid is dêr al in lyts foarprieuwkje te hearren op Soundcloud: