Bla bla bla

De fjirde single dy ’t yn oktober 2022 útkaam liet efkes wat langer op sich wachtsje.
It ferske giet oer minsken dy ’t altyd oan it wurde binne… Se hawwe in soad mei makke, witte in soad of fertelle hiel faak itselfde. Yn elts gefal in soad bla bla bla…

Oan dizze single ha de folgjende minsken meiwurke:

  • Jeroen Blumers – Slachreau
  • Ruben Mulder – Hammond oargel & piano
  • Mr. Tim de Vries – Tenorsax, trombone & blazersarranzjemint
  • Jurgen Scholtanus – Trompet

Mix: Harry Zwerver / Master: Darius van Helfteren