Heger

Yn augustus 2020, in jier nei syn myn Liet aventoer mei J.A.N., kaam myn earste single út op alle streamingsplatfoarmen en waard it ferske ek oppikt troch de Fryske radiostjoerders. Datselfde jier stie it ek noch ris yn de Fryske top 100.

De folgjende artysten ha meiwurke oan dit ferske:

  • Jeroen Blumers – slachreau
  • Paul van Dijk – piano
  • Bokke Rypma – gitaar

Mix: Harry Zwerver / Master: Darius van Helfteren